Skip to main content

COOKIES

Evoke maakt gebruik van Cookiebot om ervoor te zorgen dat bezoekers zelf cookievoorkeuren kunnen instellen. Dit helpt ons om te voldoen aan de AVG door bezoekers de mogelijkheid te geven om alleen die cookies te accepteren die ze wensen. We gebruiken cookies en webstatistieken om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen, verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

WANNEER VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je deze gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons aan te melden conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

WAAROM VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd
 2. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor je interessant kunnen zijn, uitsluitend indien jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 3. je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening
 8. voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor Evoke kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening

Evoke legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

MET WIE KUNNEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS (KANDIDATEN, MEDEWERKERS, ZZP-ERS) DELEN

Evoke kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”. Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Evoke heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

KANDIDATEN (INDIEN JE (NOG) NIET VOOR EVOKE HEBT GEWERKT)

(Sollicitatie)gegevens die binnenkomen via onze website worden tijdelijk opgeslagen en na één maand automatisch verwijderd. Deze gegevens en eventueel bijgevoegde bestanden (zoals cv’s) zijn daarnaast goed beveiligd en enkel toegankelijk voor relevante contactpersonen van Evoke en beheerders van de website.

Indien je niet meer bemiddeld wil worden, kunt je jezelf uitschrijven via dit formulier. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Evoke. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Evoke onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

INDIEN JE VOOR EVOKE WERKT/HEBT GEWERKT

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Evoke. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt je dit aangeven via dit formulier. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Evoke. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Evoke onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES

Dit betreft contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Evoke verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Evoke kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Evoke hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Evoke heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

JE RECHTEN: INZAGE EN/OF WIJZIGEN GEGEVENS

voor kandidaten, medewerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking, dan kunt je contact opnemen met je contactpersoon bij Evoke. Als je gegevens wilt wijzigingen kun je per e-mail contact met ons opnemen via office@evokestaffing.nl. Als je je wilt uitschrijven kun je jezelf uitschrijven via dit formulier. Je kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 0495 518999,

voor overige relaties:

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met je contactpersoon bij Evoke.

BEVEILIGING

Evoke doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Evoke met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Evoke, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via connect@evokestaffing.com. Je kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 0495 518999.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden per e-mail via connect@evokestaffing.com. Je kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 0495 518999.

WIJZIGINGEN

Evoke kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Evoke. Deze versie is bijgewerkt in mei 2024.