Skip to main content

Evoke Belgium is een projectsourcing organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Evoke Belgium over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. Evoke Belgium garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Evoke Belgium betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. Van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit Privacy statement staat beschreven welke informatie door Evoke Belgium wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet GDPR – (General Data Protection Regulation), (EU Verordening 2016/679), hieraan stelt. Door gebruik te maken van onze formulieren of online diensten op de website van Evoke Belgium worden er vertrouwelijke gegevens van u bij ons achtergelaten. Evoke Belgium zal dan ook zorgen voor een veilige manier om deze persoonsgegevens te beschermen. De Privacy Policy geeft transparant weer met welke persoonsgegevens we aan de slag, waarom en hoe we dit precies doen.

1. WIE ZIJN WE EN WETGEVING NALEVEN?

Evoke Belgium met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Evoke Belgium verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2. PERSOONSGEGEVENS EN GDPR WETGEVING

De GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving die in 2018 van kracht werd, De GDPR definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Met andere woorden, onder persoonsgegevens mag je alle informatie verstaan waarmee je een persoon kan herkennen. Bijvoorbeeld, foto’s, naam, adres of een rijksregisternummer dus allen zijn persoonsgegevens.

3. PERSOONSGEGEVENS BINNEN EVOKE NOODZAKELIJK TOT VERWERKING?

Om een goede matching te kunnen doen en om een dossier aan te leggen hebben we volgende persoonsgegevens nodig:

 • Naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, voorkeurstaal, e- mailadres;
 • Curriculum vitae, brieven, portfolio’s, testen, certificaten, diploma’s;
 • Foto’s en video’s;
 • LinkedIn profiel en schriftelijke referenties alsook nota’s van sollicitatiegesprekken;
 • Info over tewerkstelling en mogelijke wensen alsook historiek huidige projecten;
 • Salarisverloop en huidig loonpakket IP adres.

4. PERSOONSGEGEVENS NODIG EN WAAROM PRECIES?

Als kandidaat sollicitant

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een goede matching tussen vacature en u als kandidaat mogelijk te maken. Alles gebeurt met als rechtsgrond uw toestemming.
 • Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met oog op klantenbeheer met als rechtsgrond uw toestemming.
 • Het CV en motivatiebrief, LinkedIn profiel, facebook profiel, voorkeurstaal, welke plaats uw voorkeuren geniet van tewerkstelling worden verwerkt. Het is de bedoeling de sollicitatieprocedure grondig te kunnen afwerken.
 • Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt om illustraties voor Evoke Belgium te voorzien en voor interne en externe communicatie in het kader van arbeidsbemiddeling en tewerkstelling. Dit gebeurt altijd met uw toestemming. Foto’s en video’s voor andere doeleinden, bijvoorbeeld marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt maar dan zal hiervoor altijd vooraf een schriftelijke toestemming gevraagd worden.
 • Uw e-mailadres en mogelijk ook een paswoord wat u zal gebruiken voor diverse toepassingen, worden verwerkt om uw account(s) te beheren.
 • Uw persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt met oog op direct marketing. Als medewerker in dienst wordt payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum loon en loonfiches worden opgevraagd. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistisch onderzoek en
 • Uw IP adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen worden verwerkt met oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond dons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren alsook uw toestemming.

Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en alle schriftelijke en mondelinge informatie uit de gesprekken tussen beide partijen wordt bewaard. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie. Evoke Belgium verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die zelf publiek zijn gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in de streek of in de pers verschenen.

Cookies worden verwerkt voor volgende doeleinden
Alle toepassingen gaan gepaard met expliciete toestemming van diegene aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

5. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt enkel voor de periode die noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden(dit laatste betreft doorgaans 5 jaar na de definitieve datum in geval van tewerkstelling).

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 1. Recht op toegang en inzage: U hebt het recht om altijd kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens te delen met Evoke Belgium of niet. Daarnaast hebt u steeds het recht om Evoke Belgium te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te schrappen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.
 4. Recht van intrekking van de toestemming: Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 5. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar complaints@evokestaffing.com of een klacht in te dienen. Deze zal met de grootste zorg worden afgehandeld.

7. DERDEN

De persoonsgegevens die u verschaft kunnen worden doorgegeven aan potentiële werkgevers. Desgevallend kunnen deze gegevens ook anoniem gemaakt worden.

De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen voor alle doeleinden door Evoke Belgium doorgegeven worden aan verbonden ondernemingen (zoals moeder- dochter- en zusterbedrijven), en, voor de doeleinden van statistisch onderzoek en marketing, alsook aan andere derde partijen.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Het gaat om volgende ontvangers: accountants, consultants en anderen in het kader van boekhoudkundige, fiscale en andere juridische ondersteuning en IT-dienstverleners. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

8. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Evoke Belgium heeft evenwel alle redelijke veiligheidsmaatregelen genomen, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

9. COOKIES

Evoke maakt gebruik van Cookiebot om ervoor te zorgen dat bezoekers zelf cookievoorkeuren kunnen instellen. Dit helpt ons om te voldoen aan de AVG door bezoekers de mogelijkheid te geven om alleen die cookies te accepteren die ze wensen. We gebruiken cookies en webstatistieken om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen, verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Huidige Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.