Skip to main content

Evoke Belgium is een projectsourcing organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Evoke Belgium over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. Evoke Belgium garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Evoke Belgium betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. Van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit Privacy statement staat beschreven welke informatie door Evoke Belgium wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet GDPR – (General Data Protection Regulation), (EU Verordening 2016/679), hieraan stelt. Door gebruik te maken van onze formulieren of online diensten op de website van Evoke Belgium worden er vertrouwelijke gegevens van u bij ons achtergelaten. Evoke Belgium zal dan ook zorgen voor een veilige manier om deze persoonsgegevens te beschermen. De Privacy Policy geeft transparant weer met welke persoonsgegevens we aan de slag, waarom en hoe we dit precies doen.

1. WIE ZIJN WE EN WETGEVING NALEVEN?

Evoke Belgium met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Evoke Belgium verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2. PERSOONSGEGEVENS EN GDPR WETGEVING

De GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving die in 2018 van kracht werd, De GDPR definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Met andere woorden, onder persoonsgegevens mag je alle informatie verstaan waarmee je een persoon kan herkennen. Bijvoorbeeld, foto’s, naam, adres of een rijksregisternummer dus allen zijn persoonsgegevens.

3. PERSOONSGEGEVENS BINNEN EVOKE NOODZAKELIJK TOT VERWERKING?

Om een goede matching te kunnen doen en om een dossier aan te leggen hebben we volgende persoonsgegevens nodig:

 • Naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, voorkeurstaal, e- mailadres;
 • Curriculum vitae, brieven, portfolio’s, testen, certificaten, diploma’s;
 • Foto’s en video’s;
 • LinkedIn profiel en schriftelijke referenties alsook nota’s van sollicitatiegesprekken;
 • Info over tewerkstelling en mogelijke wensen alsook historiek huidige projecten;
 • Salarisverloop en huidig loonpakket IP adres.

4. PERSOONSGEGEVENS NODIG EN WAAROM PRECIES?

Als kandidaat sollicitant

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een goede matching tussen vacature en u als kandidaat mogelijk te maken. Alles gebeurt met als rechtsgrond uw toestemming.
 • Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met oog op klantenbeheer met als rechtsgrond uw toestemming.
 • Het CV en motivatiebrief, LinkedIn profiel, facebook profiel, voorkeurstaal, welke plaats uw voorkeuren geniet van tewerkstelling worden verwerkt. Het is de bedoeling de sollicitatieprocedure grondig te kunnen afwerken.
 • Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt om illustraties voor Evoke Belgium te voorzien en voor interne en externe communicatie in het kader van arbeidsbemiddeling en tewerkstelling. Dit gebeurt altijd met uw toestemming. Foto’s en video’s voor andere doeleinden, bijvoorbeeld marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt maar dan zal hiervoor altijd vooraf een schriftelijke toestemming gevraagd worden.
 • Uw e-mailadres en mogelijk ook een paswoord wat u zal gebruiken voor diverse toepassingen, worden verwerkt om uw account(s) te beheren.
 • Uw persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt met oog op direct marketing. Als medewerker in dienst wordt payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum loon en loonfiches worden opgevraagd. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistisch onderzoek en
 • Uw IP adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen worden verwerkt met oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond dons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren alsook uw toestemming.

Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en alle schriftelijke en mondelinge informatie uit de gesprekken tussen beide partijen wordt bewaard. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie. Evoke Belgium verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die zelf publiek zijn gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in de streek of in de pers verschenen.

Cookies worden verwerkt voor volgende doeleinden
Alle toepassingen gaan gepaard met expliciete toestemming van diegene aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

5. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt enkel voor de periode die noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden(dit laatste betreft doorgaans 5 jaar na de definitieve datum in geval van tewerkstelling).

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 1. Recht op toegang en inzage: U hebt het recht om altijd kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens te delen met Evoke Belgium of niet. Daarnaast hebt u steeds het recht om Evoke Belgium te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te schrappen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.
 4. Recht van intrekking van de toestemming: Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 5. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar complaints@evokestaffing.com of een klacht in te dienen. Deze zal met de grootste zorg worden afgehandeld.

7. DERDEN

De persoonsgegevens die u verschaft kunnen worden doorgegeven aan potentiële werkgevers. Desgevallend kunnen deze gegevens ook anoniem gemaakt worden.

De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen voor alle doeleinden door Evoke Belgium doorgegeven worden aan verbonden ondernemingen (zoals moeder- dochter- en zusterbedrijven), en, voor de doeleinden van statistisch onderzoek en marketing, alsook aan andere derde partijen.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Het gaat om volgende ontvangers: accountants, consultants en anderen in het kader van boekhoudkundige, fiscale en andere juridische ondersteuning en IT-dienstverleners. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

8. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Evoke Belgium heeft evenwel alle redelijke veiligheidsmaatregelen genomen, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

9. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van onze website of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Onze website maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan Evoke Belgium u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

Onze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies
Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Toestemming en beheer van uw cookies
Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Huidige Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.